Sunday, November 23, 2014
   
Text Size

Habarlar

Logo Mobil (Lomaý Söwda)

Logo Mobil programmasy lomaý söwda bilen işleşýänler üçin düýpli çözgüt.

Read more: Logo Mobil (Lomaý Söwda)

   

Ramazan aýyňyz Gutly Bolsun

Ramazan aýyňyz Gutly Bolsun, Ýürekden eden haýyrly doga gilegleriňizi ýaradan Allah (j.j) kabul etsin.

 

   

Sanlary Sözlere öwirmek

Sanlary sözlere öwürmek isleseňiz şu biziň taýýarlan programmamyzy ulanyp bilersiňiz. Bu programma sanlary ýagny double we float sanlary göni türkmençe we rusça dillerde ýazyp berýar.

Read more: Sanlary Sözlere öwirmek

   

LINQ Ogrenmek isleyanler ucin

Linq (Language integrated query)yagny programlama diliniň içinde göni SQL kodlary ýazmak isleýänler üçin örän gowy kitap. Bu kitapda has giňişleýin LINQ ulanma we yazma yollaryny gorkezýär.

Read more: LINQ Ogrenmek isleyanler ucin

   

Samsung dan Win7 Tabletleri

Samsungdan taze Windows 7 OS bilen orta çykaran tabletleri. Bu tabletler windows ulanyjylary ucin has hem gayra goyulmaz bir gural. Bu guralda CPU bolup i5 dual - core 2467M 1.6GHz processory bar.

Read more: Samsung dan Win7 Tabletleri

   

Microsoft Windows Phone 7 özüniň mobil OS de programma yazmany has hem kynlaşdyrdy.

Microsoft kompanyasynyň öziniň soňky mobil OS bolan Windows Phone 7 da programma yazyp we test etmek

Read more: Microsoft Windows Phone 7 özüniň mobil OS de programma yazmany has hem kynlaşdyrdy.

   

Sql Server 2012 yola cykdy

Hormatly Dostlar, Sql Server bilen işleşýänler üçin Sql Server 2012 Microsoft tarapyndan has gowylandyrylan we täze gurallary bilen üpjün edilen wersiýasy ýola çykdy, heniz ýöne R.1 bolup çykdy.

Read more: Sql Server 2012 yola cykdy

   

C# ýada C++ bilen gyzyklanýanlar üçin

C# ýada C++ bilen gyzyklanýanlar üçin NetAdvantage programma gurallarynyň täze wersiýalaryny çykardy.

Read more: C# ýada C++ bilen gyzyklanýanlar üçin

   

10 Barmakda yazmana size kömekçi

SOLO Typing Tutor pragrammasynyň täze wersiýasy çykdy.

Eger-de 10 barmak ulanyp kompýuterde has çalt ýazmagy öwrenmek isleseňiz onda Solo Size gaty uly kömekçi bolar.

Read more: 10 Barmakda yazmana size kömekçi

   

Komputer torlary hakynda

Günmüzde kompýuterleriň artmagy bilen olaryň bir ýerde öz-aralaryndaky maglumat alyş-berişini, uly göwrümdäki videolary, aýdymlary, proýektlaryň paýlaşmak üçin kompýuter torlary biçäk uly iş bitirýär. Kompýuter tory kompýuterimizdäki maglumatlaryň çalt we ykjam

Read more: Komputer torlary hakynda

   

Page 1 of 2