• Başga ýönekeý ýoly
  ÝOK..

  Restoran, Market, Lomaý söwda, Ammar işleri we beýleki dürli söwda işlerinde size işiňizi ýeňilleşdirjek we kynçylyklary ýoldan aýyrjak sistem.

  slide
 • Tiz tagam (FastFood)
  ulgamynyň ýeňil görnüşi

  Tiz tagam (FastFood) görnüşdäki ulgamlary işletmek üçin size gerekli bolan ähli funksiýalar siziň eliňizin aşagynda. Uzaklara gidip gözlemegiň geregi ýok. Size bir horjunyň içinde hemmesi hödürlenýär. (Touсh screen) barmak bilen işlemek üçin ýörite taýýarlanan.

  slide
 • Market (POS) ulgamy
  ähli ýenillikleri bilen siziň eliňizde.

  Market ulgamyny işletmek üçin, müşderileriňizi çalt we kynçylyksiz hyzmat bermek üçin ulgam gözleýän bolsaňyz, siziň gelen salgyňyz dogry.

  slide
 • Restoranyň kamil
  ulgamynyň ady

  Restoran ulgamyna döwrebap çözgüt bermek üçin komputer ussatlary öz teçribelerini ulanyp size düýpgöter çözgüt hödürleýär.

  slide
 • Garagoç Elektron
  menu ulgamy

  Garagoç elektron menu ulgamy Restoran ulgamy bilen giňden baglanşykly we müşderileriň saýlan tagamyny planşetler arkaly zakaz berme ýeňňiligi hem berilýär.

  slide
 • icon

  Kamil hasapyň ady

 • icon

  (FastFood) Tiz tagam ulgamy

 • icon

  Market (POS) ulgamy

 • icon

  Restoran ulgamynyň ady

 • icon

  GaraGoç Elektron menu

Awtomatlaşdyrmada ýeke täk Tejribäniň ady

 • icon

  Market

  2G hasap ulgamy Market müşderileriňize has çalt we ýenil hyzmat bermek üçin size ähli tejribäni hödürleýär.
 • icon

  Restoran

  2G Hasap ulgamy size restoran işinde ähli prosesi awtomatlaşdyrmanyň ýolyny hödürleýär : Mobil zakaz alma, müşderiler bilen hasaplaşma, elektron menu,harytlar we reseptler,ammar,giriş fakturalary we ş.m
 • icon

  Lomaý Söwda

  2G Hasap ulgamy bugalterýa hasap programmasynyň hödürleýän ähli funksiýalary size hödürleýär,Aluw,Satuw, Algy-Bergi, Ammar,Harytlar,Kassa, Bank we ş.m

icon Gysgaça käbir funksiýalary

icon Size gerek güýçli funksiýalar ählisi

2G Hasap programmasynda size gerek boljak ähli funksiýalar içine goýlan we uly terjibeleriň üstü bilen ýörite taýýarlanan

 • Ulynyma ýeňil görnüşi
 • Harytlary yzarlama
 • Restoran ulgamy
 • Elektron menu
 • Kassa we Bank
 • Market (POS) ulgamy
dowamy »
image

Al we ulan TÖLEGSIZ, çäklenen görnüşini gurna !

 • 20 haryt , 40 faktura çäklenen |MS SQL Server 2008 database |
 • Ähli funksiýalar işleýä |
 • Ujypsyz baha Uly bir ulgama!
AL